Annwyl rieni / warcheidwaid, staff a disgyblion,

 

Diogelwch yr Haul:

  1. Gyda'r tywydd poeth daw'r risg o losgi haul felly os gwelwch yn dda sicrhewch fod eich plentyn yn gwisgo digon o eli haul cyn iddo gyrraedd yr ysgol a bod potel yn ei fag i ailymchwyddo os oes angen. (Os oes gan eich plentyn alergedd i fathau penodol o eli haul, rhowch wybod i'r ysgol).
  2. Gwnewch yn siŵr bod eich plentyn yn dod â het i'w hamddiffyn rhag yr haul.

 

Yn Ysgol Cenarth rydym yn ymdrechu i sicrhau hapusrwydd a diogelwch ein plant ac mae hyn yn cynnwys ar y rhyngrwyd. Mae pob disgybl yn ymwneud â thechnoleg mewn amrywiaeth eang o ffyrdd yn ddiogel yn yr ysgol.

 

Mae eich plentyn yn debygol o ddefnyddio technoleg yn yr ysgol ac yn y cartref. Yn yr ysgol rydym yn ymdrechu i ddarparu'r sgiliau i lywio'r byd ar-lein ac mae diogelwch yn rhan annatod o hynny.  Mae wedi dod i sylw'r ysgol yn ddiweddar bod rhai disgyblion yn defnyddio gemau ar-lein sy'n amhriodol i'w hoedran.  Felly er mwyn codi ymwybyddiaeth a'ch helpu chi fel rhieni i ddarparu'r un cymorth gartref rydym wedi llunio rhestr o wefannau gwybodaeth ddefnyddiol am osodiadau preifatrwydd, rheolaethau rhieni ac yn y blaen.

 

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Rhyngrwyd diogelwch:

http://www.saferinternet.org.uk/

Parents and Carers | Safer Internet Centre

https://www.net-aware.org.uk/

https://www.ceop.police.uk/safety-centre/

http://swgfl.org.uk/

https://hwb.wales.gov.uk/

 

Hyfforddiant mewn swydd - Bydd dydd Gwener 2.7.21 yn ddiwrnod hyfforddiant mewn swydd. Ni fydd yr ysgol yn agored i ddisgyblion.

 

Bwydlen am wythnos 28.6.21:

Dydd Llun

Pisa salad pasta salsa llysiau

Myffin siocled

Dydd Mawrth

 Peli cig saws tomato pasta llysiau

 Sgon afal a chwstard

Dydd Mercher

Cinio porc

Cacen siocled creisionllyd a Sudd

Dydd Iau

Cyw iar wedi`i lapio sglodion, salad, salad moron

Ffrwythau jeli ac hufen

Dydd Gwener

   Dim Ysgol

 

Symptomau – dylai unrhyw un sydd â symptomau Covid-19 aros gartref ar unwaith, archebu prawf a    hysbysu’r ysgol. Mae angen i’r aelwyd gyfan hunanynysu nes bod canlyniad y prawf yn hysbys.

Mae’r symptomau’n cynnwys tymheredd uchel, peswch parhaus newydd a cholled neu newid i ymdeimlad o arogl neu flas. Gall fod symptomau eraill yn gynnar, fel cur pen, blinder ac gwinegon cyffredinol a phoenau sy’n gysylltiedig â’r ffliw fel arfer.

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn holi i bobl sydd â symptomau ehangach Covid-19 i fynd am brawf.

Mae’r symptomau ehangach hynny’n cynnwys:

  • symptomau ysgafn fel annwyd yr haf – gan gynnwys gwddf tost, trwyn yn rhedeg, pen tost
  • symptomau tebyg i ffliw, gan gynnwys mya;gia (poenau yn y cyhyrau); blinder llethol; pen tost cyson; trwyn llawn neu’n rhedeg; tisian cyson; gwddef tost a/neu crygni yn y gwddwf, byr o wynt neu gwichian
  • teimlo’n gyffredinol yn anhwylus a bod hanes o fod mewn cyswllt gydag achos positif o Covid-19
  • Symptomau newydd neu sy’n newid yn dilyn prawf negyddol blaenorol

Mae gwefan Hywel Dda wedi diweddaru eu gwybodaeth ar y ddolen:

Annog pobl â symptomau ehangach i archebu prawf COVID-19 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (gig.cymru)

 

Cofion

M. Lewis

Pennaeth