Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion,

 • Covid-19 – Achosion positif o covid-19 - ni ddylai disgyblion sydd â symptomau covid-19 fynychu’r ysgol. Mi fydd angen parhau i hunan ynysu am 5 diwrnod a chael 2 brawf LFD negyddol cyn dychwelyd.

Bwydlen am ginio am yr wythnos 20.06.22

Dydd Llun

Pasta, cyw iâr, llysiau

Cacen het slic

Dydd Mawrth

Pysgod, tatw, ffa pob, llysiau

Crymbl a chwstard

Dydd Mercher

Cinio rhost porc

Myffin a llaeth

Dydd Iau

Bolognes sbageti, bara garlleg, llysiau

Cwci siocled a sudd

Dydd Gwener

 Byrgyr sglodion salad

Iogwrt a ffrwyth

 

 • Nofio – bydd Meithrin llawn amser a Derbyn (Dosbarth y Ffrydiau Mrs Howells a Dosbarth y Gorlan Miss Waters) yn nofio am y tair wythnos nesaf.
 • Diwrnodau Pontio / Wythnos ar gyfer blwyddyn 6:
  • Ysgol Uwchradd Preseli 20.6.22 – 24.6.22.
  • Ysgol Uwchradd Aberteifi ac Ysgol Uwchradd Bro Teifi – 30.6.22 ac 1.7.22;
  • Ysgol Uwchradd Emlyn – 24.6.22 ac 8.7.22.

 

 • Diwrnod Hwyl i flwyddyn 5 yn:
  • Ysgol Uwchradd Aberteifi – 12.7.22
  • Ysgol Uwchradd Emlyn – 6.7.22

 

 • Taith Ddysgu Rhieni a Phlentyn – gwahoddir rhieni / gwarcheidwaid i ddod i'r 

ysgol i bori a siarad drwy waith ysgol eich plentyn; nodwch dyddiadau'r i`ch dosbarth

ond os oes brodyr / chwiorydd o ddosbarthiadau eraill gallwch hefyd weld gwaith nhw ar yr un diwrnod:

  • Mehefin 28ain o 1yp ymlaen:                                                                                        

Dosbarth Y ffrydiau   (disgyblion rhan amser 11.00 – 12.00  Llawn amser 1yp)

Dosbarth y Ffynnon                                                                                

Dosabrth y Gorlan

  • Mehefin 29ain o 1yp ymlaen:

Dosbarth y Berllan

Dosbarth y Bont

 • Diwrnod hyfforddiant mewn swydd – bydd yr ysgol ar gau i blant ar 4ydd o Orffennaf.
 • Mabolgampau ysgol a Raffl Hamperi Gwych 5ed o Orffennaf –

Mabolgampau a Hamperi Gwych os yw'r tywydd yn dderbyniol,

Gorffennaf 12fed os bydd rhaid newid y dyddiad.

 • CRhA - Mae CRhA yr ysgol yn falch iawn o gyhoeddi y byddwn yn cynnal Ffair Haf ar ddydd Mawrth 5ed o Orffennaf,

o 3-5yp ar dir yr ysgol, ar ôl mabolgampau. Ymgais i godi arian er mwyn i gyfoethogi profiadau. dysgu ein plant yn yr ysgol.

Gofynnir yn garedig i chi  am awgrymiadau ar gyfer y diwrnod gan ei bod yn bwysig i'r CRhA ein bod yn cynrychioli llais yr holl rieni,

ond mae angen eich help arnom hefyd yn y ffyrdd canlynol:-

 • rhoddion o wobrau tombola, gemau bach fel rhai mewn partïon, hen wisg ysgol a chacennau ar gyfer y stondin gacennau:
 • i gynnal eich stondinau eich hun;
 • gwirfoddoli peth amser i helpu gyda pharatoadau ac i helpu ar y stondinau.

Diolch am eich cefnogaeth, gan holl ddisgyblion ysgol Cenarth a'ch pwyllgor CRhA.

image001.png

http://ysgolcenarth.cymru/ce90c394-a2a4-41bb-9ccf-c20029238ded" alt="image001.png" />

 • Trip ar gyfer dosbarthiadau blynyddoedd 3, 4, 5 a 6 / Miss Williams a

Mrs Hughes ar y 13eg o Orffennaf.

Trip ar gyfer y Cyfnod Sylfaen sef dosbarthiadau Mrs Howells',

Miss Harris a Miss Waters ar 8fed o Orffennaf. Rhagor o wybodaeth i ddilyn.

Trip i flwyddyn 6 ar 6ed o Orffennaf.

 • Noson Bant a Chi Blwyddyn 6 ar 14eg o Orffennaf. Mwy o fanylion i ddilyn.
 • Gwyliau’r Haf – mi fydd yr ysgol yn cau am 3:30yp ar ddydd Gwener, Gorffennaf 15fed.
 • Neges o Coetsio O.T:

image002.jpg

http://ysgolcenarth.cymru/e91b8a1f-d299-4999-b0d1-0393aca552d6" alt="image002.jpg" width="143.5" />

Cofion cynnes,

M. Lewis

Pennaeth