Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion,

 • Covid-19 – Achosion positif o covid-19 - ni ddylai disgyblion sydd â symptomau covid-19 fynychu’r ysgol. Mi fydd angen parhau i hunan ynysu am 5 diwrnod a chael 2 brawf LFD negyddol cyn dychwelyd.
 • Diwrnod hyfforddiant mewn swydd – bydd yr ysgol ar gau i blant ar 4ydd o Orffennaf.

Bwydlen am ginio am yr wythnos 05.07.22

Dydd Llun

 

Dydd Mawrth

Grilen cyw iâr, waffls, llysiau, ffa pob

Cacen Haf

Dydd Mercher

Cinio selsig,

Cwci ceirch / ffrwyth a llaeth

Dydd Iau

Pastishio, bara garlleg llysiau

Salad ffrwythau

Dydd Gwener

 Bysedd pysgod, sglodion, pys, salad

Rolyn sbwng hufen ia

 

 • Nofio – bydd Meithrin llawn amser a Derbyn (Dosbarth y Ffrydiau Mrs Howells a Dosbarth y Gorlan Miss Waters) yn nofio am y  bythefnos nesaf.
 • Diwrnodau Pontio / Wythnos ar gyfer blwyddyn 6:
  • Ysgol Uwchradd Emlyn – 8.7.22.

 

 • Diwrnod Hwyl i flwyddyn 5 yn:
  • Ysgol Uwchradd Aberteifi – 12.7.22
  • Ysgol Uwchradd Emlyn – 6.7.22
 • Mabolgampau ysgol a Raffl Hamperi Gwych 5ed o Orffennaf –

Mabolgampau a Hamperi Gwych os yw'r tywydd yn dderbyniol,  Gorffennaf 12fed os bydd rhaid newid y dyddiad.

 • Plant Rhan Amser Meithrin - Diwrnod Mabolgampau 5.7.22:

Gofynnir i'ch plentyn fynychu yr ysgol ar gyfer sesiwn prynhawn ar ddydd Mawrth er

mwyn iddynt gael cyfle i gymryd rhan yn Mabolgampau`r ysgol gyda'u cyfoedion.

Ni fyddant yn dod i'r sesiwn bore fel arfer ar y diwrnod hwn. Bydd angen i gyrraedd

yr ysgol erbyn 12.45yp.

 • CRhA -

Hoffai'r PTA ddiolch i bawb sydd wedi rhoi ar gyfer Ffair yr Haf ar ddydd Mawrth 5 Gorffennaf, ac os oeddech am wneud rhodd cacen, bydd yr ysgol yn casglu cacennau ar fore dydd Mawrth. Hefyd, os ydych chi'n gallu helpu, mae'r CRhA yn dal i chwilio am wirfoddolwyr ar y diwrnod i wneud y digwyddiad mor llwyddiannus ag y gall fod ac i godi'r uchafswm ar gyfer ein plant. Felly, os gallwch sbario ychydig oriau o'ch amser ar y diwrnod, a fyddech cystal ag anfon e-bost at ein tîm PTA yn Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. i gadarnhau eich bod ar gael. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym i gyd yn gobeithio y byddwch yn mwynhau Ffair yr Haf ddydd Mawrth.

image001.png

 

http://ysgolcenarth.cymru/73d33ed0-63d9-4238-82f5-894a40811d6f" alt="image001.png" width="186" />

 • Trip ar gyfer dosbarthiadau blynyddoedd 3, 4, 5 a 6 / Miss Williams a

Mrs Hughes ar y 13eg o Orffennaf.

Trip ar gyfer y Cyfnod Sylfaen sef dosbarthiadau Mrs Howells',

Miss Harris a Miss Waters ar 8fed o Orffennaf. Rhagor o wybodaeth i ddilyn.

 • Trip i flwyddyn 6 ar 7fed o Orffennaf.
 • Noson Bant a Chi Blwyddyn 6 ar 14eg o Orffennaf. Mwy o fanylion i ddilyn.
 • Gwyliau’r Haf – mi fydd yr ysgol yn cau am 3:30yp ar ddydd Gwener, Gorffennaf 15fed.
 • Neges o Coetsio O.T:

http://ysgolcenarth.cymru/676866d4-e02a-4dcb-9c92-8dc4b6473b6a" alt="image002.jpg" />

image002.jpg

Cofion cynnes,

M. Lewis.

Pennaeth