IslaSiarter IaithIsla

Ysgol Cenarth

 

 

Y Criw Cymraeg

Y Criw Cymraeg yw pwyllgor y Cyngor Cymreig Campus. Grwp o blant yr ysgol yw rhain sydd yn frwdfrydig i gybu defnydd o'r Iaith Gymraeg tu fewn a thu allan yr ysgol. Maent yn cwrdd unwaith pob pythefnos i drafod syniadau ac i werthuso effaith eu syniadau yn erbyn targedau'r siarter. 

Mrs Heulwen Howells sy'n gyfrifol am oruwchwylio'r Criw ac yn eu helpu gyda'u trefniadau. Mae Mr Chris James, cadeirydd y Llywodraethwyr, hefyd yn gyfrifol am helpu'r Criw!

 Beth yw'r Siarter Iaith?

Cynllun er mwyn hybu’r defnydd o Gymraeg yn gymdeithasol yn ysgolion Cymru yw’r Siarter Iaith. Mae dau arwr sef Seren a Sbarc yn helpu i hybu ac hyrwyddo gwaith y Siarter Iaith. Bydd y ddau arwr yma ar bosteri a bathodynnau yn annog plant rhwng 3 a 7 oed yn yr Ysgol i ddefnyddio’r iaith ar y iard, yn y cartref ac yn y dosbarth.

Fel rhan o’r Siarter, mae pob ysgol unigol yn cwblhau ymarfer sylfaenol i bennu defnydd o’r iaith cyn datblygu cynllun gweithredu i weithio tuag at wobr efydd, arian neu aur. Mae’r cynllun yn annog cyfranogiad gan bob aelod o gymuned yr ysgol – yn ddisgyblion, rhieni, llywodraethwyr ysgol a’r gymuned ehangach. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio tuag ar ennill y wobr arian ym mis Gorffennaf.

Mae cyfathrebu yn rhan bwysig o fywyd cyfoes – mae tyfu fyny yn ddwyieithog yn golygu bydd plant yn datblygu sgiliau bywyd.

 

Ein Gweledigaeth

Siarad Cymraeg gyda balchder ar bob adeg, yn y dosbarth, mewn sefyllfaoedd llai ffurfiol ac amseroedd chwarae.

Ein gweledigaeth yw bob pob aelod o staff yn fodel rôl dda wrth siarad Cymraeg ac wrth gynllunio a chynnig cyfleoedd I’r disgyblion ddatblygu eu dealltwriaeth o’r diwylliant Cymreig a hanes Cymru. Gofynnir am gyfraniad pob aelod o’r gymuned ysgol – y disgyblion, cyngor ysgol, y staff, y rhieni, y llywodraethwyr a’r gymuned ehangach. Sicrha hyn I’r disgyblion ddatblygu yn ddinasyddion gwybodus, dwyieithog y neu cymuned. Gwella’r defnydd o’r Gymraeg y tu allan I’r ystafell ddosbarth a’r ysgol. Gwerthfawrogi iaith ein cenedl fel peth byw. Dangos parch tuag at yr iaith. Codi hyder y disgyblion wrth ddefnyddio’r iaith.

 

Pwy? Pam? Beth? Ble? Pryd?

 Pwy?

IMG 1494

                       IMG 1492   IMG 1491   IMG 1493

  IMG 1496 IMG 1495 IMG 1497 IMG 1498

  IMG 1503 IMG 1502  IMG 1499 IMG 1501

 

Pam?

Mae'r Iaith Gymraeg yn rhywbeth byw!

I wella defnydd y Gymraeg yn yr ysgol a thu hwnt iddi.

I ddangos parch at yr iaith. 

I ddatblygu hyder wrth ddefnyddio'r iaith. 

 

Ble?

Siopau

Neuadd

Swyddfa Ysgol

Gyda ffrindiau ar y iard

Yn y parc

Yn y ty

YM MHOBMAN!

 

Pwy?

Pennaeth

Staff ysgol

Staff y gegin

Llywodraethwyr

Disgyblion

Rhieni

Ymwelwyr

PAWB!

 

Pryd?

Drwy'r amser - Yn enwedig y tu allan i'r dosbarth / ysgol!

 

Sut?

Defnyddio geiriau/ymadroddion yn Gymraeg wrth siarad gydag eraill. 

Dewis opsiynau Cymraeg (dewis bwyd, wrth siopa)

 

Ein Targedau

  • Siarad Cymraeg â phlant a staff yn y dosbarth, corridor a neuadd ginio;
  • Siarad Cymraeg ar iard yr Ysgol;
  • Gwrando ar gerddoriaeth Cymraeg;
  • Defnyddio technoleg drwy gyfrwng y Gymraeg e.e apiau/We;
  • Teimlo yn hyderus wrth weithio drwy gyfrwng y Gymraeg e.e darllen, ysgrifennu ar  draws y meysydd dysgu a phrofiad.

 

IMG 1014