Crynodeb o’r Cwricwlwm i Gymru 2022

Mae ein cwricwlwm wedi’i gyd-lunio drwy ymgysylltu a’r holl randdeiliaid a bydd yn bodloni’r gofynion canlynol:

Ein gweledigaeth

 • Ysgol feithringar, hapus a chroesawgar

 • Amgylchedd ddiogel, cefnogol a chynhwysol lle dethlir amrywiaeth ddiwylliannol a

  gwerthfawrogir gwahaniaeth.

 • Awyrgylch ac ethos deuluol, cadarnhaol, parchus, caredig, brwdfrydig, positif,

  cyfeillgar gyda disgwyliadau uchel yn rhan allweddol.

 • Ymdeimlad cryf o gymuned a phartneriaiethau.

 • Hybu Cymreictod a balchder at Gymru a thu hwnt yn rhan annatod o’m bywyd a

  gwaith.

 • Ysgol sy’n dathlu cyflawniadau ac yn ysgogi cariad at ddysgu ymhob aelod o o’r teulu

  gyda dysgwyr sy’n ganolog, yn cael profiadau a phlentyndod hapus gyda chyfleoedd i

  flodeuo a chyflawni hyd eithaf eu gallu a’u potensial.

 • Rhoddir pwysigrwydd i addysgu a dysgu rhagorol drwy rhaglenni dysgu

  eang,cyfoethog, cyffrous ac i ddatblygu annibynniaeth, doniau ac hyder.

 • Disgwylir gweld y safonau ymddygiad uchaf gyda pharch at eu hunain, at eraill ac at

  bethau.

  Ein gwerthoedd

  ➢ Uchelgais a dyhead
  ➢ Brwdfrydedd ac anogaeth ➢ Caredigrwydd a pharch
  ➢ Lles ac ymddiriedaeth

  Ein cwricwlwm cynhwysol

  Bydd ein cwricwlwm yn codi’r dyheadau ar gyfer pob dysgwr. Fel ysgol rydym wedi ystyried sut y bydd pob dysgwr yn cael cymorth I wireddu uchelgeisiau a dyheadau’r pedwar diben, ac i symud ymlaen. Yr ydym wedi ystryried ein darpariaeth ADY a sut y byddwn yn diwallu anghenion gwahanol grwpiau o ddysgwyr.

  Y Pedwar Diben

  Y pedwar diben yw`r man cychwyn a`r dyhead ar gyfer cynllun cwricwlwm ein hysgolion. Nod ein hysgol yw cefnogi pob dysgwr i ddod yn:

 • Dysgwyr uchelgeisiol, galluog, galluog, yn barod I ddysgu drwy gydol eu bywydau;

 • Cyfranwyr mentrus, creadigol, yn barod I chwarae rhan lawn mewn bywyd a

  Gwaith;

 • Dinasyddion moesegol, gwybodus Cymru a`r byd;

 • Unigolion iach, hyderus, yn barod I fyw bywydau boddhaus fel aelodau

  gwerthfawr o gymdeithas.

  Mae`r datganiadau cwricwlwm yn darparu cyfleoedd cyfoethog a phrofiadau dysgu dilys I ddatblygu`r cysyniadau, yr wybodaeth a`r sgiliau allweddol fel y`u disgrifir yn y datganiadau o`r hyn sy`n bwysig ac yn unol a`r Datganiadau o`r Hyn sy`n Bwysig.

  Meysydd Dysgu a Phrofiad (MDaPh)

  Bydd ein cwricwlwm yn darparu profiadau dysgu drwy`r 6 MDaPh o:

 • Ieithoedd, Llyhtrennedd a Chyfathrebu

 • Celfyddydau Mynegiannol;

 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg;

 • Dyniaethau;

 • Mathemateg a Rhifedd;

 • Iechyd a Lles

  Dysgu, Dilyniant ac Asesu

  Bydd ein cwricwlwm yn cefnogi dysgu drwy gynllunio cyfleoedd dysgu sy`n defnyddio`r egwyddorion addysgeg.
  Mae ein cwricwlwm, a gefnogir gan ddysgu ac addysgu effeithiol, yn galluogi dysgwyr I wneud cynnydd ystyrlon. Dros amser bydd ein dysgwyr yn datblygu a gwella eu sgiliau a`u gwybodaeth. Mae ein cwricwlwm yn canolbwyntio ar ddeall beth mae`n ei olygu I wneud cynnydd mewn maes neu ddisgyblaeth benodol a sut y dylai dysgwyr ddyfnhau ac ehangu eu gwybodaeth a`u dealltwriaeth, eu sgiliau a`u galluoedd, a`u priodoleddau a`u tueddiadau ac fe`I hysbysir gan yr egwyddorion cynnydd. Mae hyn yn ei dro yn cefnogi ein dull o asesu, a`i diben yw llywio`r Gwaith o gynllunio ar gyfer dysgu yn y dyfodol. Bydd asesu`n cael ei ymgorffori fel rhan annatod o ddysgu ac addysgu. Bydd pob dysgwr yn cael ei asesu wrth fynd I mewn i`r Ysgol.

  Cymraeg

  Fel Ysgol cyfrwng Cymraeg bydd dysgu yn digwydd yn y Gymraeg o`r blynyddoed cynnar.

  Sgiliau Trawsgwricwlaidd

  Bydd ein cwricwlwm yn datblygu sgiliau trawgwricwlaidd gorfodol llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol. Bydd ein cwricwlwm yn galluogi dysgwyr I ddatblygu

cymhwysedd a gallu yn y sgiliau hyn ac i`w hymestyn a`u cymhwyso ar draw pob maes. Bydd y dysgwyr yn cael cyfleoedd ar draw y cwricwlwm i:

 • Ddatblygu sgiliau gwrando, darllen, siarad ac ysgrifennu

 • Ddefnyddio rhifau a datrys problemau mewn sefyllfaoedd bywyd go iawn

 • Fod yn ddefnyddwyr hyderus o ystod o dechnolegau i`w help I weithredu a

  chyfathrebu`n effeithiol a gwneud synnwyr o`r byd.

  Hawliau Dynol CCUHP/ CCUHPA

  Bydd ein hysgol yn hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o Ran 1 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau`r Plentyn, a`r Confensiwn Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau, ymhlith y rhai sy`n darparu dysgu ac addysgu.

  Addysg Gyrfaoedd a phrofiadau sy`n gyssyltiedig a byd Gwaith

  Bydd ein cwricwlwm yn ymgorffori gyrfaoedd a phrofiadau sy`n gysylltiedig a Gwaith ar gyfer ein holl ddysgwyr.

  Addysg Cyd-Berthynas a Rhywioldeb (ACRh)

  Byddwn yn helpu dysgwyr i ffurfio a chynnal ystod o gydberthnasau, i gyd yn seiliedig ar ymddiriedaeth a pharch at ei gilydd, yw sylfaen ACRh. Mae'r cydberthnasau hyn yn hanfodol i ddatblygiad lles emosiynol, gwydnwch ac empathi.

  Canllawiau ar Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg

  Mae Canllawiau ar Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg yn un o ofynion mandadol Cwricwlwm i Gymru ac mae'n orfodol i bob dysgwr o 3 i 16 oed. Gan Canllawiau ar Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg yn bwnc a bennir yn lleol, mae'r maes llafur cytûn yn nodi'r hyn y dylid ei addysgu mewn Canllawiau ar Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg o fewn yr awdurdod lleol a bydd ein cwricwlwm yn adlewyrchu'r canllawiau hyn.

  Adolygu a mireinio

  Bydd ein cwricwlwm ysgol yn cael ei adolygu'n gyson er mwyn ymateb i ymchwiliad proffesiynol, anghenion newidiol dysgwyr a chyd-destunau ac anghenion cymdeithasol. Bydd hyn yn sicrhau bod ein cwricwlwm yn gynhwysol ac yn ymatebol, gan ddiwallu anghenion pob dysgwr. Bydd yr adolygiadau'n ystyried barn rhanddeiliaid a byddant yn cael eu cymeradwyo gan y corff llywodraethu. Byddwn yn cyhoeddi crynodeb o'n cwricwlwm ac yn adolygu'r crynodeb os gwneir newidiadau i'r cwricwlwm yn ystod y broses adolygu.

Pennaeth: Meinir Lewis
Cadeirydd y Llywodraethwyr: C. James Dyddiad yr adolygiad: Gorffennaf 2023