Annwyl rieni / warcheidwaid, staff a disgyblion,

Rydym ar fin dechrau hanner tymor olaf y flwyddyn ysgol. Mae tymor yr haf bellach wedi cyrraedd a gydag ef daw'r tywydd cynhesach. Mae iechyd a lles ein disgyblion yn bwysig iawn, felly hoffem ofyn yn garedig i chi weithio gyda'r ysgol i sicrhau ein bod i gyd yn dilyn yr arferion pwysig a restrir isod i gadw ein dysgwyr yn iach, yn ddiogel ac yn hapus:

 

Diogelwch yr Haul:

Gyda'r tywydd poeth daw'r risg o losgi haul felly gwnewch yn dda sicrhewch fod eich plentyn yn gwisgo digon o eli haul cyn iddo gyrraedd yr ysgol a bod potel yn ei fag i ailymchwyddo os oes angen. (Os oes gan eich plentyn alergedd i fathau penodol o eli haul, rhowch wybod i'r ysgol).

 

Gwnewch yn siŵr bod eich plentyn yn dod â het i'w hamddiffyn rhag yr haul.

 

Rydym yn awyddus iawn i rannu gwybodaeth a chael sgwrs gyda chi am gynnydd eich plant. Oherwydd cyfyngiadau COVID-19 byddwn eto eleni yn cynnal cyfarfod rhieni dros y ffôn. Bydd pob sgwrs tua 5 munud.

 

Ar ddydd Iau, 10fed o Fehefin bydd yr Ysgol yn dathlu ‘Diwrnod Empathi’. Byddwn yn cynnal gweithgareddau yn yr ysgol yn ymwneud ag empathi. Thema eleni yw cerdded yn esgidiau rhywun arall. Nid oes angen i rieni / warcheidwaid i baratoi am hyn.

 

Neges o Gyngor Cymreig Campus - Mae Campws Cyngor Cymreig yn gwahodd pob plentyn naill ai i wisgo dillad mewn coch, gwyn a gwyrdd neu rywbeth ddydd GWENER 11.6.21 sy'n dangos cefnogaeth i'r tîm e.e. sgarff Cymru, penwisgoedd cennin Pedr, gwisg Gymreig neu debyg. Hynny yw, unrhyw beth sy'n dangos Gymreig.

 

Unwaith eto, nid yw tymor yr haf am fod yn un y gallwn gynnal gweithgareddau ar gyfer y disgyblion, rhieni â`n gymuned leol.

 

Byddwn fel Ysgol yn cynnal gweithgareddau ar ein Wythnos Ewros yr Ysgol 14.6.21.

 

Rydym yn awyddus i gynnal mabolgampau ar wythnos 5.7.21 i’r plant ond yn anffodus ni fyddwn yn gallu gwahodd rhieni/gwarcheidwaid i fod yn bresennol. Rydym am geisio casglu a danfon yn ddigidol i chi, ond rydym yn cydymdeimlo ni fydd hwn yn brofiad llawn i chi nac i’r plant.

 

Hyfforddiant mewn swydd - Bydd dydd Gwener 2.7.21 yn ddiwrnod hyfforddiant mewn swydd. Ni fydd yr ysgol yn agored i ddisgyblion.

 

Symptomau - dylai unrhyw un sydd â symptomau Covid-19 aros gartref ar unwaith, archebu prawf a hysbysu’r ysgol. Mae angen i'r aelwyd gyfan hunanynysu nes bod canlyniad y prawf yn hysbys.

Mae'r symptomau'n cynnwys tymheredd uchel, peswch parhaus newydd a cholled neu newid i ymdeimlad o arogl neu  flas. Gall fod symptomau eraill yn gynnar, fel cur pen, blinder a gwynegon cyffredinol a phoenau sy'n gysylltiedig â'r ffliw fel arfer.

 

Bwydlen am wythnos 7.6.21:

 

Dydd Llun

Pitsa, salad pasta, salsa + llysiau

Myffin siocled Llaeth

Dydd Mawrth

Peli biff, saws tomato, pasta, pys+ chorn melys.

Sgon afal a chwstard

Dydd Mercher

Cinio Cyw iâr

Cacen greisionllyd siocled + sudd

Dydd Iau

Pysgod, tatw, ffa pob + llysiau

Melba Eirin Gwlanog

Dydd Gwener

Cyw Iâr wedi’i lapio

sglodion, moron wedi`I ratio + betys

Ffrwyth mewn jeli  ac hufen

 

 

Cofion

M. Lewis

Pennaeth