Annwyl rieni / warcheidwaid, staff a disgyblion,

 

Braf iawn yw hysbysu bod yr ysgol wedi llwyddo ennill y Wobr Arian yr wythnos yma ar gyfer y Siarter Iaith, llongyfarchiadau enfawr i holl ddisgyblion ond yn enwedig i`r Cyngor Cymreig Campus sef Dylan, Naomi, Mali, Caleb ac Owen, am eu hymdrechion gyda’r iaith Gymraeg o fewn y dosbarthiadau ac ar yr iard chwarae.

Hefyd mae`r Ysgol wedi ennill Cam 4 gyda`r Ysgolion Iach Ceredigion. Diolch eto i`r holl ddisgyblion, staff ac yn enwedig Cyngor Ysgol Iach.

 

Diwedd y tymor – dydd Gwener 16eg o Orffennaf.

 Treialon

Diogelwch yr Haul:

  1. Gyda'r tywydd poeth daw'r risg o losgi haul felly os gwelwch yn dda sicrhewch fod eich plentyn yn gwisgo digon o eli haul cyn iddo gyrraedd yr ysgol a bod potel yn ei fag i ailymchwyddo os oes angen. (Os oes gan eich plentyn alergedd i fathau penodol o eli haul, rhowch wybod i'r ysgol).
  2. Gwnewch yn siŵr bod eich plentyn yn dod â het i'w hamddiffyn rhag yr haul.

 

Bwydlen am wythnos 12.7.21:

 

Dydd Llun

Tsili, reis, bara naan llysiau

Fflapjac afal  Sudd

 

Dydd Mawrth

Grilen cyw iâr  wafflau, ffa pob llysiau

Cacen siocled

 

Dydd Mercher

Cinio selsig

Cwci ceirch ½ banana llaeth

 

Dydd Iau

Pasta pob bara garlleg llysiau

Salad Ffrwythau

 

Dydd Gwener

Pysgod, sglodion, pys salad

Rolyn sbwng hufen iâ

 

Symptomau – dylai unrhyw un sydd â symptomau Covid-19 aros gartref ar unwaith, archebu prawf a    hysbysu’r ysgol. Mae angen i’r aelwyd gyfan hunanynysu nes bod canlyniad y prawf yn hysbys.

Mae’r symptomau’n cynnwys tymheredd uchel, peswch parhaus newydd a cholled neu newid i ymdeimlad o arogl neu flas. Gall fod symptomau eraill yn gynnar, fel cur pen, blinder ac gwinegon cyffredinol a phoenau sy’n gysylltiedig â’r ffliw fel arfer.

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn holi i bobl sydd â symptomau ehangach Covid-19 i fynd am brawf.

Mae’r symptomau ehangach hynny’n cynnwys:

  • symptomau ysgafn fel annwyd yr haf – gan gynnwys gwddf tost, trwyn yn rhedeg, pen tost
  • symptomau tebyg i ffliw, gan gynnwys myalgia (poenau yn y cyhyrau); blinder llethol; pen tost cyson; trwyn llawn neu’n rhedeg; tisian cyson; gwddef tost a/neu crygni yn y gwddwf, byr o wynt neu gwichian
  • teimlo’n gyffredinol yn anhwylus a bod hanes o fod mewn cyswllt gydag achos positif o Covid-19
  • Symptomau newydd neu sy’n newid yn dilyn prawf negyddol blaenorol

Mae gwefan Hywel Dda wedi diweddaru eu gwybodaeth ar y ddolen:

Annog pobl â symptomau ehangach i archebu prawf COVID-19 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (gig.cymru)

 

Cofion

 

M. Lewis

Pennaeth