Annwyl rieni / warcheidwaid, staff a disgyblion,

 

Diogelwch yr Haul:

1.Gyda'r tywydd poeth daw'r risg o losgi haul felly os gwelwch yn dda sicrhewch fod eich plentyn yn gwisgo digon o eli haul cyn iddo gyrraedd yr ysgol a bod potel yn ei fag i ailymchwyddo os oes angen. (Os oes gan eich plentyn alergedd i fathau penodol o eli haul, rhowch wybod i'r ysgol).

2.Gwnewch yn siŵr bod eich plentyn yn dod â het i'w hamddiffyn rhag yr haul.

Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

 

Mae Deddf Anghenion Dysgu Ychwnegol newydd yn dod i rym yng Nghymru ar gyfer rhai grwpiau o ddisgyblion o fis Medi ymlaen. Mae’r ysgol wrthi’n paratoi ar gyfer y newidiadau yma ar hyn o bryd.

Ceir mwy o wybodaeth am hyn yn y dogfennau yn yr atodiadau

Mrs Howells yw’r CADY (Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol) yn yr ysgol ac mae croeso i chi i gysylltu gyda hi yn yr ysgol os oes gennych gwestiynau am y newidiadau yma.

 

Hyfforddiant mewn swydd - Bydd dydd Gwener 2.7.21 yn ddiwrnod hyfforddiant mewn swydd. Ni fydd yr ysgol yn agored i ddisgyblion.

 

Bwydlen am wythnos 21.6.21:

 

Dydd Llun

Cyri cyw iâr reis Bara Naan llysiau

Fflapjac afal Sudd

 

Dydd Mawrth

Cyw iar wedi grilio Waffls llysiau

Cacen siocled

 

Dydd Mercher

Cinio selsig

Bisged ceirch / banana a llaeth

 

Dydd Iau

Pasta pob bara garlleg

Salad ffrwythau

 

Dydd Gwener

Pysgod Sglodion pys salad

Rholyn sbwng hufen iâ

 

 

Symptomau – dylai unrhyw un sydd â symptomau Covid-19 aros gartref ar unwaith, archebu prawf a    hysbysu’r ewyd. Mae angen i’r aelwyd gyfan hunanynysu nes bod canlyniad y prawf yn hysbys.

Mae’r symptomau’n cynnwys tymheredd uchel, peswch parhaus newydd a cholled neu newid i ymdeimlad o arogl neu flas. Gall fod symptomau eraill yn gynnar, fel cur pen, blinder ac gwinegon cyffredinol a phoenau sy’n gysylltiedig â’r ffliw fel arfer.

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn holi i bobl sydd â symptomau ehangach Covid-19 i fynd am brawf.

Mae’r symptomau ehangach hynny’n cynnwys:

  • symptomau ysgafn fel annwyd yr haf – gan gynnwys gwddf tost, trwyn yn rhedeg, pen tost
  • symptomau tebyg i ffliw, gan gynnwys mya;gia (poenau yn y cyhyrau); blinder llethol; pen tost cyson; trwyn llawn neu’n rhedeg; tisian cyson; gwddef tost a/neu crygni yn y gwddwf, byr o wynt neu gwichian
  • teimlo’n gyffredinol yn anhwylus a bod hanes o fod mewn cyswllt gydag achos positif o Covid-19
  • Symptomau newydd neu sy’n newid yn dilyn prawf negyddol blaenorol

Mae gwefan Hywel Dda wedi diweddaru eu gwybodaeth ar y ddolen:

Annog pobl â symptomau ehangach i archebu prawf COVID-19 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (gig.cymru)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Neges o`r Amgueddfa Genedalaethol Caerdydd:

Amgueddfa Dros Nos: Y Gofod o Gartref

Gwahoddiad i fwynhau noson arallfydol! Profiad llawn hwyl o’r Amgueddfa i’ch cartref.

Dyma’r cynllun:

 

- Adeiladu cwtsh Gorsaf Ofod gan baratoi i edrych ar yr Amgueddfa mewn ffordd hollol newydd.

- Ewch tu ôl i’r llenni i'r stordai a’r orielau i ddarganfod y garreg leuad a’r meteorynnau.

- Oes gyda chi’r gallu i hyfforddi fel gofodwr? Crëwch eich jet-pac eich hun a hedfanwch yn ein dosbarth ffitrwydd sy’n hwyl i’r teulu cyfan.

- Beth yw clwb cysgu heb bethau blasus o’r gofod i’w bwyta?! Coginiwch rocky road y lleuad a thanwydd roced i gynnal eich egni drwy’r nos.

- Ymunwch â sioe seryddiaeth a dysgwch sut i ddarganfod cytserau (constellations) yn awyr serennog y nos.

- Setlwch lawr i wylio ffilm cyn gwely – yna gwersyllwch yn eich gorsaf ofod i freuddwydio am arnofio drwy’r Llwybr Llaethog.

- Deffrwch yn gynnar i fwyta brecwast cyn creu eich cerrig lleuad eich hunain gartref.

Tocynnau: £5 [+ ffioedd Eventbrite] i’r teulu cyfan.

- Bydd yr holl ddeunydd a gweithgareddau a gaiff eu darparu ar gyfer y digwyddiad hwn yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg)ac eithrio rhai elfennau i'w gadarnhau. Bydd y gweithgareddau hon yn iaith gyntaf y cyflwynwyr, sef Saesneg.

Am fanylion pellach ac i archebu tocynnau:

https://www.eventbrite.co.uk/e/amgueddfa-dros-nosy-gofod-gartref-museum-sleepoverouter-space-from-home-tickets-155669011203?aff=Ysgolion

Trailer: https://youtu.be/zPugSfA6Jgc

 

 

Cofion

 

M. Lewis

 

Pennaeth