Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion,

 • Covid-19 – Achosion positif o covid-19 - ni ddylai disgyblion sydd â symptomau covid-19 fynychu’r ysgol. Mi fydd angen parhau i hunan ynysu am 5 diwrnod a chael 2 brawf LFD negyddol cyn dychwelyd.
 • Llywydd newydd - Llongyfarchiadau mawr i Mrs Howells am ddod yn Lywydd i UCAC.
 • Bwlio - Wrth ddarparu amgylchedd diogel i blant, mae achos o fwlio yn cael ei gymryd o ddifrif ac ymdrinnir ag ef yn unol â'n polisi gwrth-fwlio.  (gweler amgaeedig)

Fel ysgol rydym yn falch o gymryd rhan yn yr Wythnos Gwrth-fwlio flynyddol, wythnos Seiber-fwlio, gweithdai gyda'r heddlu, amrywiaeth o weithgareddau, amseroedd cylch a chynulliadau i godi ymwybyddiaeth, hyrwyddo diwylliant o gynhwysiant a derbyn, a thynnu sylw at effaith bwlio a'r rôl rydym i gyd yn ei chwarae wrth ei atal. Ategir hyn gan ein cwricwlwm A.B.Ch. lle mae plant yn dysgu gwerth amrywiaeth, gwahaniaeth a derbyn, sy'n darparu gwasanaethau wedi'u targedu a phrynhawniau â thema i fynd i'r afael ag anghenion a phynciau penodol.

Os oes gennych bryder am fwlio

Gall aelodau o gymuned yr ysgol roi gwybod am achosion o fwlio drwy:

Disgyblion:

Defnyddio cofrestr Emosiynol yn yr ystafell ddosbarth i ddangos i'r aelod o staff eu bod wedi cynhyrfu a bod angen cymorth arnynt.

Sgyrsiau gyda'r athro dosbarth neu aelod arall o staff y gellir ymddiried ynddo.

Defnyddio blwch becso y dosbarth.

Rhieni / Gwarcheidwaid:

Sgwrs wyneb yn wyneb ar amseroedd gollwng / casglu.

Llythyr neu e-bost wedi'i gyfeirio at athro dosbarth.

Os nad yw athro/athrawes dosbarth y plentyn ar gael neu os bydd honiad difrifol, gall rhieni hefyd gysylltu â Mrs Howells a/neu M. Lewis gan ddefnyddio'r dulliau a amlinellir uchod.

Sgwrs ffôn.

Anogir rhieni i roi gwybod i'r ysgol am unrhyw bryderon yn y lle cyntaf yn hytrach na cheisio mynd i'r afael â digwyddiadau eu hunain.

 • Nofio – mae gan blwyddyn 1, 2 a 3 pythefnos arall o nofio.

Bwydlen am ginio am yr wythnos 13.06.22

Dydd Llun

Cyri cyw iar Reis Bara Naan Llysiau

Fflapjac Afal

Dydd Mawrth

Grilen cyw iar waffls ffa pob Llysiau

Cacen Haf

Dydd Mercher

Cinio Selsig

Cwci ceirch Llaeth

Dydd Iau

Pastisho Bara garlleg pys

Dydd Gwener

Bysedd Pysgod  (cod) Sglodion Salad Cymysg

Rolyn sbwng Hufen ia

 

 • Diwrnodau Pontio / Wythnos ar gyfer blwyddyn 6:
  • Ysgol Uwchradd Preseli 20.6.22 – 24.6.22.
  • Ysgol Uwchradd Aberteifi ac Ysgol Uwchradd Bro Teifi – 30.6.22 ac 1.7.22;
  • Ysgol Uwchradd Emlyn – 24.6.22 ac 8.7.22.

 

 • Diwrnod Hwyl i flwyddyn 5 yn Ysgol Uwchradd Aberteifi – 12.7.22.

 

 • Mynediad - Gall pob plentyn sydd ddim yn mynd i Glwb Brecwast defnyddio`r drws

y ffrynt am fynediad i`r ysgol os gwelwch yn dda.

 • Taith Ddysgu Rhieni a Phlentyn – gwahoddir rhieni / gwarcheidwaid i ddod i'r

ysgol i bori a siarad drwy waith ysgol eich plentyn; nodwch dyddiadau'r i`ch dosbarth

ond os oes brodyr / chwiorydd o ddosbarthiadau eraill gallwch hefyd weld gwaith nhw ar yr un diwrnod:

  • Mehefin 28ain:                                                                                         

Dosbarth Y ffrydiau   (disgyblion rhan amser 11.00 – 12.00  Llawn amser 1pm)

Dosbarth y Ffynnon                                                                               

Dosabrth y Gorlan

  • Mehefin 29ain:

Dosbarth y Berllan

Dosbarth y Bont

 • Diwrnod hyfforddiant mewn swydd – bydd yr ysgol ar gau i blant ar 4ydd o Orffennaf.
 • Mabolgampau ysgol a Raffl Hamperi Gwych 5ed o Orffennaf

Mabolgampau a Hamperi Gwych os yw'r tywydd yn dderbyniol,

Gorffennaf 12fed os bydd rhaid newid y dyddiad.

 • Trip ar gyfer dosbarthiadau blynyddoedd 3, 4, 5 a 6 / Miss Williams a

Mrs Hughes ar y 13eg o Orffennaf.

Trip ar gyfer y Cyfnod Sylfaen sef dosbarthiadau Mrs Howells',

Miss Harris a Miss Waters ar 8fed o Orffennaf. Rhagor o wybodaeth i ddilyn.

 • Noson Bant a Chi Blwyddyn 6 ar 14eg o Orffennaf. Mwy o fanylion i ddilyn.
 • Gwyliau’r Haf – mi fydd yr ysgol yn cau am 3:30yp ar ddydd Gwener, Gorffennaf 15fed.

Art Competition

 • Cystadleuaeth Oriel Theatr Mwldan - Gwahoddwyd i`r disgyblion i greu portread o’u hoff gymeriad ym myd y ffilmiau. Arddangosir gwaith y disgyblion yn y Theatr Mwldan o 10/06/22 - 16/06/22 ac yn instagram @orielmwldan.

Cofion cynnes,

M. Lewis