Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion,

  • Covid-19 – Achosion positif o covid-19 - ni ddylai disgyblion sydd â symptomau covid-19 fynychu’r ysgol. Mi fydd angen parhau i hunan ynysu am

5 diwrnod a chael 2 brawf LFD negyddol cyn dychwelyd.

  • Haf - Mae tymor yr haf bellach wedi cyrraedd a gyda'r tywydd cynhesach. Mae iechyd a lles ein disgyblion yn bwysig iawn, felly hoffem ofyn yn 

garedig i chi weithio gyda'r ysgol i sicrhau ein bod i gyd yn dilyn yr arferion pwysig a restrir isod i gadw ein dysgwyr yn iach, yn ddiogel ac yn hapus:

Diogelwch yn yr Haul:

Gyda'r tywydd poeth daw'r risg o losgi'r haul felly gwnewch yn siŵr bod eich plentyn yn gwisgo digon o hufen haul cyn iddo gyrraedd yr ysgol ac

mae angen potel yn y bag os oes angen. (Os oes gan eich plentyn alergedd i fathau penodol o eli haul, rhowch wybod i'r ysgol).

Gwnewch yn siŵr bod eich plentyn yn dod â het i'w hamddiffyn rhag yr haul.

Bwyd a Diodydd Iach:

Mae ein hysgol yn cadw at ddogfen ganllawiau statudol Llywodraeth Cymru: Bwyta'n iach mewn ysgolion a gynhelir.

Mae ein cyngor ysgol, staff ysgol a llywodraethwyr yn annog pecynnau bwyd iach ar bob achlysur – yn yr ysgol ac ar ymweliadau addysgol.

Drwy ddarparu bwydydd iach, gall eich plentyn gael yr egni sydd ei angen arno i fod yn egnïol drwy gydol y diwrnod ysgol ac i dyfu'n iach.

Gweler yr enghraifft isod o becyn bwyd iach:

http://ysgolcenarth.cymru/877f41bf-7b6e-4d2c-8091-842a44c078af" alt="healthhy lunchbox.png" width="123" />

I gael rhagor o wybodaeth am sut i greu pecyn bwyd iach, ewch i wefan Newid am Oes neu dilynwch y ddolen isod:

http://change4lifewales.org.uk/recipes/lunchboxes/?skip=1&lang=en

Mae'n bwysig bod plant yn yfed digon o ddŵr yn ystod y diwrnod ysgol yn enwedig yn ystod tymor cynhesach yr haf. Gwnewch yn siŵr

bod eich plentyn yn dod â photel o ddŵr i'r ysgol gyda nhw bob dydd. Dylai dŵr fod yr unighylif mewn poteli sy'n dod i'r ysgol. Mae dŵr ar gael 

am ddim i ddysgwyr yn yr ysgol a llaeth yw'r unig ddiod arall a gynigir.

Amser cinio, bydd dŵr ar gael ar bob bwrdd felly nid oes angen diodydd ychwanegol mewn pecynnau cinio.

Ceisiwch os gwelwch yn dda anfon ffrwythau a llysiau ffres gyda'ch plentyn ar gyfer amser byrbryd.

Dylid golchi poteli dŵr o leiaf unwaith yr wythnos mewn dŵr poeth gyda sebon neu mewn peiriant golchi llestri.

Bwydlen am ginio am yr wythnos 06.06.22

Dydd Llun

Cig eidion sawrus, tatws, pwdin Swydd Efrog, Llysiau

Cacen het slic

Dydd Mawrth

Pysgod, tatws, ffa pob, llysiau,

Crymbl a chwstard

Dydd Mercher

Cinio rhost porc

Myffin Llaeth

Dydd Iau

Bolognes sbageti, bara garlleg, llysiau

Cwci siocled Sudd

Dydd Gwener

 Byrgyr biff, sglodion, salad llysiau

Iogwrt

  • Gwyliau Hanner Tymor – bydd yr ysgol yn ail-agor ar ddydd Llun, Mehefin 6ed.

 

  • Taith Ddysgu Rhieni a Phlentyn – Gorffennaf 6ed, Diwrnod Dysgu Rhieni/Plant a stondin a lluniaeth y tu allan i'r ysgol.
  • Diwrnod hyfforddiant mewn swydd – bydd yr ysgol ar gau i blant ar 4ydd o Orffennaf.
  • Mabolgampau ysgol a Raffl Hamperi Gwych 5ed o Orffennaf – Ymddiheuriadau ond mae rhaid i ni symud ein dyddiad ar gyfer

mabolgampau i Orffennaf 5ed - Mabolgampau a Hamperi Gwych os yw'r tywydd yn dderbyniol, Gorffennaf 12fed os bydd rhaid newid y dyddiad.

  • Trip ar gyfer dosbarthiadau blynyddoedd 3, 4, 5 a 6 / Miss Williams a Mrs Hughes ar y 13eg o Orffennaf. 

Trip ar gyfer y Cyfnod Sylfaen sef dosbarthiadau Mrs Howells', Miss Harris a Miss Waters ar 8fed o Orffennaf. Rhagor o wybodaeth i ddilyn.

  • Noson Bant a Chi Blwyddyn 6 ar 14eg o Orffennaf. Mwy o fanylion i ddilyn.
  • Gwyliau’r Haf – mi fydd yr ysgol yn cau am 3:30yp ar ddydd Gwener, Gorffennaf 15fed.

Mwynhewch eich hanner tymor.

Cofion cynnes,

M. Lewis