Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion

 

 • Gweithrediad Diwydiannol - Bydd Ysgol Cenarth ar agor ar 1af Chwefror, 14eg o Chwefror, 15fed a 16eg o Fawrth.
 • Plannu coed: Dyddiad nesaf yw dydd Llun 30.1.23 i ddod a welis eto os gwelwch yn dda. • Nofio y tymor yma:

Nofio / Dydd Iau

Dosbarthiadau    Miss Harris - Bl 1 a 2            Mrs Hughes - Bl 5 a 6

Mrs Howells a Miss Carruthers Y Ffrydiau / Dosbarth y Gorlan - Miss Waters

26.1.23

Bl 1a 2                                                                                              

2.2.23

                                                                                                           Bl 5 a 6

9.2.23

Bl 1 a 2                                                                                                         

16.2.23

                                                                                                           Bl 5 a 6

2.3.23

Bl 1 a 2                                                                                                          

9.3.23

                                                                                                           Bl 5 a 6

16.3.23

Meithrin Llawn amser / Derbyn Y Gorlan                                                                                                                                     

23.3.23

                                                                                                            Bl 5 a 6

30.3.23

                                                                                                             Nofio  £10.00 am 6 wythnos. Gallwch chi sicrhau bod enw ar wisg Ysgol eich plentyn.

 • Hwyr - Hoffwn atgoffa rhieni/gwarcheidwaid am y pwysigrwydd i sicrhau bod pob plentyn yn mynychu’r ysgol ar amser.

Mae hyn er mwyn atgyfnerthu pwysigrwydd cofrestru a’r disgwyliad y bydd disgyblion yn cyrraedd yn brydlon.  Mae cyrraedd yn hwyr i’r ysgol nid yn unig yn tarfu ar addysg y rhai sy’n cyrraedd yn hwyr ond hefyd y disgyblion hynny sydd eisoes yn yr ysgol.

Rydym yn eu tro yn atgoffa rhieni yn garedig bod diwrnod ysgol yn dechrau am 9yb a’n gobaith yw y bydd pob plentyn yn yr ysgol erbyn yr amser hwn.  Mae colli 20 munud pob wythnos yn yr ysgol yn ychwanegu hyd at dros 11 awr neu bron 3 diwrnod cyfan o ddysgu dros y flwyddyn. Fodd bynnag, rydyn ni'n deall pan fydd hwyrder yn digwydd ambell waith.

Mae bod ar amser:

 • rhoi cychwyn da i ddiwrnod eich plentyn ac yn rhoi meddwl cadarnhaol i’ch plentyn, fel y gall wneud o’i ddysgu.
 • datblygu patrymau cadarnhaol am y dyfodol;
 • arwain at presenoldeb da;
 • arwain at cyrhaeddiad well;
 • yn arwain at ddeall bod ysgol yn bwysig a bod addysg yn werthfawr;
 • yn helpu’ch plentyn i ddatblygu ymdeimlad o gyfrifoldeb drosto’i hun a thuag at eraill;
 • yn helpu’ch plentyn i wneud ffrindiau a chadw ffrindiau;
 • medi gwobrau; mae’n arwain at llwyddiant a hunanhyder.

 

 • Beicio - Gwahoddir i flwyddyn 5 a 6 i gael gwersi beicio ar yr wythnos 13.3.23.

Bwydlen am wythnos 31.01.23

Dydd Llun

Pastishio, bara garlleg, llysiau,

Cwci siocled a llaeth

Dydd Mawrth

Pysgod, tatw, ffa pob, llysiau

Sbwng a chwstard

Dydd Mercher

Cinio seleig

Ffrwythau mewn jeli

Dydd Iau

Cyri cyw iâr, reis, bara Naan, llysiau

Myffin a sudd

Dydd Gwener

Pitsa, sglodion, colslo, llysiau

Pwdin reis a chwli

 Cofion cynnes,

 

M. Lewis 

Pennaeth