Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion,

  • Neges gan Mrs Jane Stanford: "Bydd rhai ohonoch nawr yn ymwybodol fy mod wedi sefydlu Ap cymunedol ar gyfer rhieni plant Ysgol Cenarth. Yn y gymuned mae grwpiau sgwrsio ar gyfer pob dosbarth. Unwaith y byddwch yn ymuno â'r gymuned, gallwch ddewis ymuno â grwpiau oddi yno. Pwrpas y grwpiau yw atgoffa pobl fel 'peidiwch ag anghofio nad yw'n wisg ysgol heddiw', partïon, ymholiadau cyflym, ac yn gyffredinol i gadw mewn cysylltiad yn haws fel rhieni. Gobeithio y gall y rhai ohonoch sydd yn y grŵp ar gyfer Bl1 dystio i ba mor ddefnyddiol ydyw. Os hoffai unrhyw un ymuno, anfonwch neges ataf (Jane Stanford 07807754808) a byddaf yn anfon y ddolen atoch i ymuno."

 

Ymarfer corff – ar bob dydd Mawrth. Disgyblion i ddod yn eu gwisg ymarfer corff. 

Nofio: Bydd gwersi nofio wythnos nesaf ar bob dydd Mawrth am 10 wythnos am £12 os gwelwch yn dda i Ddosbarth Y Bont (Miss Harris) a Dosbarth y Ffrydiau (Mrs Howells/Miss Carruthers); a phob dydd Iau am 10 wythnos am £12 Ddosbarth y Ffynnon (Miss Williams) a Dosbarth y Berllan (Miss Waters).

Dosbarth y Bont (Miss Harris): Mae Dosbarth y Bont yn mynd i ymweld i`r Amgueddfa Cwryglau Cenarth felly mae angen dychwelyd y ffurflen casglu data ac mae eisiau cyfraniad o £2.

CYSTADLEUAETH FFOTOGRAFFIAETH YR HYDREF: Allwch chi ddal harddwch y tymor? Gwneud i'r lliwiau hydrefol ddisgleirio llachar? Neu yn cael cipolwg ar ein ffrindiau a'n hamgylchedd anifeiliaid?

Mae gennym gystadleuaeth ffotograffiaeth ar thema Tymor yr Hydref.

Thema ar gyfer pob dosbarth:

Dosbarth y Gorlan - Hydref

Dosbarth y Ffrydiau – coed yn yr hydref

Dosbarth y Bont – planhigion yn yr hydref

Dosbarth y Ffynnon – Creaduriaid yn yr hydref

Dosbarth y Berllan – unrhyw organeb fyw h.y. cen, ffyngau, pryfed, mamaliaid, yn yr hydref

Dyddiad cau 20 Hydref 2023.

Allwch chi ddal harddwch y tymor? Gwneud y lliwiau hydrefol yn disgleirio llachar? Neu yn cael cipolwg ar ein ffrindiau a'n hamgylchedd anifeiliaid?

Gall pob ymgeisydd gyflwyno uchafswm o dri ffotograff.

Rhaid derbyn pob cais erbyn y dyddiadau cau a'r amseroedd. Ni dderbynnir ceisiadau hwyr. Dylid anfon lluniau ataf fel e-bost neu fel copi caled. Un enillydd i bob dosbarth a`r gwobr yw tocyn £20 .

  • Urdd: Atodaf poster am ymaelodi gyda`r Urdd ac mae cod QR yna hefyd.
  • COGURDD – 28/9/23  Hefyd atodaf wybodaeth am y gystadleuaeth Cogurdd eleni.

Atodaf poster am ymaelodi gyda`r Urdd ac mae cod QR yna hefyd.

Hefyd atodaf wybodaeth am y gystadleuaeth Cogurdd eleni

Cogurdd_2024_1.jpg

Cyfle gwych i blant blwyddyn 4, 5 a 6 i gymryd rhan mewn Cystadleuaeth Coginio yr Urdd.

Dewisol yn unig yw’r gystadleuaeth yma.

Fe fydd y rownd gyntaf yn cael ei chynnal yn Ysgol Cenarth ar ddydd Iau 28ain o Fedi

Fe fydd angen i’ch plentyn ddod a’r offer a’r cynhwysion o adref ar gyfer y rownd gyntaf.

Os oes diddordeb gyda chi gallwch ddychwelyd y nodyn ar y llythyr.

 

Llythyr_Cogurdd_2024a.jpg

 

 

Llythyr_Cogurdd_2024.jpg

 

Bwydlen am ginio am yr wythnos 18.09.22

Dydd Llun

Sbageti cyw iâr, llysiau, bara

Cacen Het siocled

Dydd Mawrth

Pysgod, tatw, ffa pob, llysiau

Sbwng a chwstard

Dydd Mercher

Cinio rhost porc

Cacen Afal ac oren a llaeth

Dydd Iau

Pasta bolognes, bara garlleg, llysiau

Cwci siocled, sudd ffrwythau

Dydd Gwener

Cwn poeth, sglodion, salad, llysiau

Iogwrt a ffrwyth

Cofion cynnes,

M. Lewis