Mynegai Erthyglau

 CROESO I YSGOL CENARTH

 

Annwyl Rieni/Warcheidwaid,

 

Rydym yn croesawu chi a’ch plentyn i Ysgol Cenarth. Tra bydd eich plentyn dan ein gofal fe wnawn ein gorau i sicrhau y bydd yn hapus, yn ddiogel ac yn cael yr addysg o’r safon uchaf.

 

Mae'r ysgol hon yn gymuned hapus a chartrefol lle’r ymdrechir i hyrwyddo twf ysbrydol a moesol y plant. Y mae cyswllt agos gyda phob teulu a gweithredir polisi o ymateb i broblemau neu anawsterau drwy eu trafod gyda'r rhieni/gwarcheidwaid.

 

Hoffwn weld bob plentyn yn edrych yn ôl ar ei blentyndod fel cyfnod hapus sydd wedi bod y sylfaen gadarn i’w fywyd wrth iddo ef/hi ddatblygu’n ddinesydd y dyfodol.

 

Partneriaeth yw addysg rhwng yr ysgol a'r rhieini er budd ein plant. Mae ein dylanwad a’r gefnogaeth yn amhrisiadwy yn natblygiad cymdeithasol ac addysgol eich plentyn. Hoffwn weld y bartneriaeth yma gweithio’n dda a bod anghenion y disgybl yn flaenoriaeth gennym ac yn codi uwchlaw popeth arall.

 

                              

Dechrau da………..Dyfodol Disglair